Header Image

Form Associations

We hope to increase students’ sense of belonging, not only to the class but also to the form and the school. We encourage students to participate in Form Association activities to expand their social networks and open up new vistas.

 
Year F1 -F5 Name of Form Association  
1 1978-1983 明道 MING DAO
2 1979-1984 REN
3 1980-1985 WEI
4 1981-1986 HUI
5 1982-1987 JIE
6 1983-1988 XI
7 1984-1989 ZHI
8 1985-1990 XIN
9 1986-1991 YU
10 1987-1992 KUN
11 1988-1993 JUN
12 1989-1994 XU
13 1990-1995 XIN
14 1991-1996 ZHUO
15 1992-1997 YE
16 1993-1998 YI
17 1994-1999 YING
18 1995-2000 KAI
19 1996-2001 HONG
20 1997-2002 YI
21 1998-2003 HENG
22 1999-2004 QING
23 2000-2005 QIAN
24 2001-2006 ZHI
25 2002-2007 SHEN
26 2003-2008 CUI
27 2004-2009 YI
28 2005-2010 YONG
29 2006-2012 JING
30 2007-2013 QING
31 2008-2014 MING
32 2009-2015 CHUN
33 2010-2016 LE
34 2011-2017 DUAN
35 2012-2018 XI
36 2013-2019 RONG 
37 2014-2020 RUI
38 2015-2021 CHUO
39 2016-2022 ZHU
40 2017-2023 KAI
41 2018-2024 QIAN
42 2019-2025 BAI
43 2020-2026 FENG
44 2021-2027 YUAN
45 2022-2028 GE
46 2023-2029 YI

 

 

Back to Top

Contact Us

Telephone: 2692 2161
Fax: 2691 5406

Email: [email protected]
Address: 11 YUEN WO ROAD, LEK YUEN, SHATIN